Chu→Boh vol.44 Mai Morishita, Seina Aikawa, Haruka Miyazawa, Maju Kitamura, Shiho Fujino